Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych

Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych jest jednostką funkcjonującą w strukturze Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24.
Laboratorium zostało utworzone na mocy uchwały Rady Wydziału Inżynierii Lądowej
w dniu 18 styczna 2006 roku z symbolem L-18 i wchodziło w skład Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych.

Od dnia 1 października 2019 roku zgodnie z zarządzeniem JM Rektora Politechniki Krakowskiej Laboratorium jest samodzielną jednostka organizacyjną Wydziału Inżynierii Lądowej z symbolem L-12.

Funkcjonowanie Laboratorium Badawczego Materiałów i Konstrukcji Budowlanych spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Od dnia 2 marca 2011 roku Laboratorium posiada certyfikat akredytacji nr AB 1251 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

W Laboratorium Badawczym Materiałów i Konstrukcji Budowlanych prowadzone są badania związane z działalnością naukowo-badawczą, dydaktyczną oraz współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Badania wykonywane są zgodnie z ustalonymi metodami i przy użyciu nadzorowanego wyposażenia pomiarowego oraz opierają się na systemie zarządzania przedstawionym w Księdze Jakości Laboratorium. Wdrożenie systemu zarządzania jest wyrazem troski o jakość wszystkich wykonywanych badań oraz ciągły rozwój i podnoszenie kwalifikacji.